پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

حلول ماه شعبان مبارک

شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله . رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا است.