پنجشنبه دهم اسفند ماه

مرتضی قربانی

رئیس فدراسیون

عباس محمدی‌فر

نایب رئیس فدراسیون

کبری غیاثی

نایب رئیس بانوان

حسین زکی‌زاده

عضو هیات رئیسه

غلامعلی میرزاییان

عضو هیات رئیسه

دکتر مرتضی ناجی

عضو هیات رئیسه