سه شنبه دوم مرداد ماه

چگونگی انتخاب اعضای تیم‌های ملی اهداف پروازی برای دوره تیر الی دی‌ماه 1401

با توجه به ضرورت ارایه اطلاعات ورزشکاران درباره شیوه انتخاب اعضای تیم‌های ملی در دوره زمانی تیر الی دی‌ماه 1401 موارد به اطلاع ورزشکاران و مربیان اهداف پروازی می‌رسد.

الف) در مسابقات اردیبهشت و خرداد 1401 آخرین مسابقه با ضریب 2 در میانگین امتیازات ورزشکاران محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب با اجرای مسابقه اردیبهشت، 2 مسابقه تیر و مرداد 1400 و با اجرای مسابقه خرداد، ۲ مسابقه شهریور و آبان 1400 از میانگین امتیازات ورزشکاران حذف خواهند شد. در پایان مسابقات خرداد پایین‌ترین نتیجه از میان 3 مسابقه بهمن، اسفند و اردیبهشت، نیز حذف خواهد شد.

به عنوان مثال در ماده تراپ:

میانگین در پایان مسابقات اردیبهشت = (نتایج مسابقات شهریور، آبان، بهمن، اسفند و (اردیبهشت ضرب در 2))

میانگین در پایان مسابقات خرداد = (نتایج مسابقات بهمن، اسفند، اردیبهشت و (خرداد ضرب در 2) با حذف پایین‌ترین امتیاز یکی از سه‌ مسابقه بهمن، اسفند و اردیبهشت)

ب) 5 ورزشکار حاضر در اردو تا پایان اردوی آمادگی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی، تا اول تیرماه به تمرینات خود زیر نظر مربی تیم ملی ادامه دهند.

پ) حداقل 6 ورزشکار که با اجرای بند الف میانگین امتیازات آنان بیش از 5 ورزشکار حاضر در اردو باشد به اردوی تیم ملی دعوت خواهد شد.

ت) با توجه به شرایط موجود و به‌منظور توجه به تلاش ورزشکارانی که توانایی فنی لازم را دارند، مسیر دیگری نیز برای ورود به تیم ملی تعیین می‌شود. ورزشکارانی  که موفق به ثبت امتیاز 115 در تراپ آقایان، 117 در اسکیت و 110 در تراپ بانوان در هر یک از 2 مسابقه پیش‌رو شوند نیز به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

به منظور تعریف دقیق شرایط انتخاب اعضای تیم‌های ملی پس از این دوره (تیر الی دی‌ماه 1401) به‌اطلاع می‌رساند نتایج بدست آمده توسط ورزشکاران بر اساس «نظام دعوت به اردوی تیم‌های ملی» قبل از تیرماه 1401 که در وب‌سایت فدراسیون بارگزاری خواهد شد، صورت می‌پذیرد.