یکشنبه ششم خرداد ماه
با هدف استعدادیابی برای معلمان و دبیران ورزش

برگزاری اولین کارگاه آموزشی تیراندازی در سمنان

اولین کارگاه آموزشی تیراندازی با هدف استعدادیابی برای معلمان و دبیران ورزش برگزار شد.

به گزارش کمیته روابط عمومی هیئت تیراندازی استان سمنان مرحله نخست طرح استعدادیابی در شهر سمنان برای معلمان و دبیران ورزش شهر سمنان برگزار شد.

معلمان و دبیران ورزش شرکت کننده در این کارگاه با اصول تیراندازی ،شخصیت تیراندازان و تجهیزات و شاخصه های استعدادیابی در تیراندازی آشنا شده تا در ادامه با حضور در مدارس ، نسبت به شناسایی و ارجاع آنها به هیئت تیراندازی  اقدام نمایند.
این کارگاه در دو سطح برای معلمان آقا و خانم به صورت مجزا برگزار شد. 

علی برزگر رئیس هیئت تیراندازی استان، محمد گلینی مسئول کمیته استعدادیابی هیئت تیراندازی استان، حسین بیناییان مسئول کمیته دانش آموزی هیئت تیراندازی استان و الهام قاسمی، دبیر هیئت تیراندازی استان سمنان مدرسین این دوره بودند.