پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

اهدای حکم بابک دولوقاجار توسط رئیس فدراسیون تیراندازی

بابک دولوقاجار را به عنوان مشاور امور اداری و توسعه نگهداشت منابع انسانی فدراسیون تیراندازی منصوب شد.

به گزاش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی،مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در حکمی بابک دولوقاجار را به عنوان مشاور امور اداری و توسعه نگهداشت منابع انسانی منصوب و حکم وی را اهدا کرد.