شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

آئین نامه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مربیگری و داوری سال 1402

آئین نامه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مربیگری و داوری و دستورالعمل اجرایی فدراسیون تیراندازی در سال 1402 منتشر شد.