ثبت نام مسابقات جام ستارگان در رشته تراپ مردان شروع شد

دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص 1

دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص ۱

   

 

دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص 2

دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص ۲

 

اسامی منتخبین جهت شرکت در مسابقات حذفی جام ستارگان - رشته تراپ مردان

اسامی منتخبین جهت شرکت در مسابقات حذفی جام ستارگان – رشته تراپ مردان