یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ثبت نام مسابقات جام ستارگان در رشته تراپ مردان شروع شد

دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص 1
دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص ۱

   

 

دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص 2
دستورالعمل مسابقه جام ستارگان رشته تراپ مردان ص ۲

 

اسامی منتخبین جهت شرکت در مسابقات حذفی جام ستارگان - رشته تراپ مردان
اسامی منتخبین جهت شرکت در مسابقات حذفی جام ستارگان – رشته تراپ مردان

پیشنهاد ما

زمانبندی نوبت دوم مسابقات آزاد اهداف پروازی ۹۶