شیوه‌نامه دعوت تیراندازان به اردوی تیم‌های ملی اهداف پروازی

کمیته فنی اهداف پروازی در جلسه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ متن ضمیمه را با عنوان نظام دعوت تیراندازان به اردوی تیم های ملی اهداف پروازی تصویب کرد.

این مصوبه به طور آزمایشی مبنای انتخاب اعضای تیم‌های ملی اهداف پروازی در پایان دوره رتبه‌بندی تیر تا دی ماه ۱۴۰۱ خواهد بود و در پایان این دوره و براساس نتایج به‌دست آمده از اجرای آن، پس از انجام اصلاحات لازم برای تصویب به عنوان شیوه‌نامه، به مرجع ذیربط فدراسیون ارایه خواهد شد.

گفتنی است ورزشکاران در ابتدای تیرماه بر اساس نتایج چهار مسابقه بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و همچنین اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با اعمال ضریب ۲ برای مسابقه خرداد، شرایط دعوت به اردوی تیم ملی اهداف پروازی را احراز کردند.

در پایان متن مصوبه و زمان‌بندی مسابقات آزاد اهداف پروازی در سال 1401 به شرح ذیل اعلام می‌شود:

  • 11:52
  • 1401/03/30
  • 19987