برگزاری هفته پنجم دومین دوره لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تفنگ و تپانچه بادی

هفته پنجم دومین دوره لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان تهران، هفته پنجم دومین دوره لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تفنگ و تپانچه بادی برگزارشد.
در بخشتپانچه و در بخش تیمی باشگاه کبکانیان با 831 امتیاز مقام اول، باشگاه سایه تازان بلندقامت با 825 امتیاز مقام دوم و هیأت تیراندازی جنوبغرب با 819 امتیاز مقام سوم را کسب نمودند.
در قسمت انفرادی نیز آقای فرود الیاسی از باشگاه سایه تازان بلندقامت با امتیاز 283 مقام اول، آقای امید کاظمی از باشگاه کبکانیان با امتیاز 282 مقام دوم، و آقای مسعود کاظمی از باشگاه هدف با امتیاز 280 مقام سوم را کسب نمودند.

 

در پایان هفته پنجم لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تفنگ بادی در بخش تیمی باشگاه پردیسان با 849 امتیاز مقام اول، هیات تیراندازی شمال شرق با 846 امتیاز مقام دوم و باشگاه هدف با 842 امتیاز مقام سوم را کسب کردند.
در بخش انفرادی نیز آقای فردین شریفی از دماوند با امتیاز 292 مقام اول، خانم محنا رهسپار از کانون بسیج ورزشکاران با امتیاز290 مقام دوم و آقای حجت ا... پودینه از باشگاه هدف با امتیاز 289 مقام سوم را کسب نمودند.

  • 13:41
  • 1402/08/17
  • 6782