گزارش تصویری روز نخست مسابقات تیراندازی اهداف پروازی با هدف حمایت از محیط زیست و حیات وحشعکاس: بهنام رنجکش