گزارش تصویری مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی کارگران کشوربا برگزاری فیتال رقابتهای جایزه بزرگ تیراندازی کارگران گلنوش سبقت الهی در رشته تپانچه بادی و فاطمه کرم زاده در رشته تفنگ بادی صاحب عنوان قهرمانی شدند.

عکاس: علیرضا حمزه لو