هفته اول و دوم لیگ برتر تفنگ بادی آقایان به روایت تصویر از خبرگزاری فارسعکاس: مهدیه کرمانی