مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان قم از نگاه دوربینمجمع انتخابات هیات تیراندازی استان قم برای چهار سال سکانداری این هیات را به محمد جواد متقیان نژاد سپرد.