مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان کردستان با حضور رییس فدراسیون از نگاه دوربینمجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان کردستان با حضور علی دادگر رییس فدراسیون برگزار و حسین خزائی با اکثریت آرا سکانداری این هیات را برعهده گرفت.