مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان خراسان شمالی از نگاه دوربیندر مجمع انتخاباتی ریاست هیات تیراندازی استان خراسان شمالی، آرمان ریحانی با کسب اکثریت آرا برای 4 سال آینده سکان هدایت این هیات را بر عهده گرفت.