تقدیر وزیر آموزش و پرورش از مه لقا جام بزرگ سفیر مدرسه سازوزیر آموزش و پرورش در سفر به استان همدان از مه لقا جام بزرگ بانوی ملی پوش تیراندازی کشور و سفیر مدرسه سازی تقدیر کرد.