پیگیری تمرینات ملی پوشان تیرانداز کشورمان در خانه به روایت تصویرملی پوشان تیراندازی کشورمان بدلیل شیوع ویروس کرونا تمرینات خود را زیر نظر مربیان در خانه پیگیری می کنند.