گزارش تصویری مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان گلستانانتخابات مجمع هیات تیراندازی استان گلستان با ابقاء قربانعلی روشنی به عنوان رییس این هیات به پایان رسید.