گزارش تصویری اردوی تیم ملی تفنگ و تپانچه کشورماناردوی تیم ملی تفنگ و تپانچه کشورمان در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی درحال برگزاری است.

عکاس: علیرضا حمزه لو