مجمع سالیانه هیأت تیراندازی استان البرز به روایت تصویربا حضور رییس فدراسیون تیراندازی و مسئولان استان مجمع عادی و سالیانه هیأت تیراندازی استان البرز برگزار شد.