تقدیر کمیته ملی المپیک از نجمه خدمتی به روایت تصویرکمیته ملی المپیک از بانوی المپیکی کشورمان که موفق شد نخستین سهمیه بازی های المپیک را کسب کند تقدیر کرد.

عکاس: کمیته ملی المپیک