اردوی تمرینی تیراندازان استان خوزستان با حضور الکساندر سماکینبا حضور الکساندر سماکین سرمربی اکراینی تیم ملی تپانچه ایران اردوی تمرینی تیراندازان استان خوزستان به مدت سه روز در محل سالن قدس اهواز برگزار شد.