رکوردگیری انتخابی دانشجویان اعزامی به سی امین یونیورسیاد جهانی ایتالیا به روایت تصویررکوردگیری انتخابی دانشجویان تیرانداز اعزامی به سی امین یونیورسیاد جهانی ایتالیا در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو