مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی به روایت تصویرمجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در جزیره کیش برگزار شد.

عکاس: امین صانعی