رکوردگیری از ورزشکاران اسکیت در سایت آزادیرکورد گیری از ورزشکاران اسکیت در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار و نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.

عکاس: علیرضا حمزه لو