تمدید مهلت قانونی معرفی واجدین شرایط انتخابات کمیسیون‌هابا توجه به برگزاری انتخابات اعضای کمسیون‌های ورزشکاران، داوران و مربیان تیراندازی، مهلت قانونی معرفی واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون‌ها تا روز شنبه 6 آذرماه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با توجه به درخواست هیئت‌های تیراندازی و جهت تسهیل در امور مقرر گردید با تمدید مهلت ثبت‌نام، استان‌ها نسبت به معرفی ورزشکاران، داوران و مربیان واجد شرایط عضویت در کمیسیون‌ها تا پایان وقت اداری شنبه 6 آذرماه اقدام کنند و مراتب را به صورت مکتوب به فدراسیون تیراندازی منعکس نمایند.