اعمال محدودیت برای حضور تیراندازان شهر های قرمز در مسابقات آزاد کشوریبا توجه به مصوبات ستاد مقابله با کرونا از ورود تیراندازان استان هایی که در شرایط قرمز قرار دارند جهت حضور در مسابقات آزاد کشوری جلوگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، پیرو دستور العمل های شماره 675 و676/ص/ 252 مورخ 28 بهمن 1399 و با عنایت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لزوم اجرای مقررات مصوبه، فدراسیون تیراندازی از پذیرش ورزشکارانی که در استان های قرمز ساکن هستند در مسابقات آزاد سلاح های بادی و اهداف پروازی معذور می باشد.
لذا از ورزشکاران استان های قرمز تقاضا می شود به منظور رعایت حفظ سلامت خود و دیگران از مراجعه به محل برگزاری مسابقات خودداری نمایند.
شایان ذکر است با توجه به استفاده بهینه از ظرفیت ها و کاستن مراجعین تاریخ برگزاری مسابقات تراپ بانوان، اسکیت آقایان و بانوان به تاریخ 99/12/20 لغایت 99/12/22 موکول شد.
همچنین شرط محدودیت در ثبت نام ورزشکاران رشته اهداف پروازی که طی دو سال گذشته می بایست در مسابقات حاضر می بوده اند لحاظ نخواهد شد.