علیرضا باقری بازرس فدراسیون تیراندازی شدمعاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در حکمی علیرضا باقری را به عنوان بازرس جدید فدراسیون تیراندازی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، طی حکمی از سوی مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، علیرضا باقری به عنوان بازرس فدراسیون تیراندازی منصوب و معرفی شد.
در همین راستا بازرس جدید این فدراسیون حکم خود را از علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی دریافت کرد.