آگهي مزايده عمومی فروش ضایعات فدراسیون تیراندازیفدراسیون تیراندازی با اعلام مزایده ای عمومی ضایعات این مجموعه را به فروش می رساند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این فدراسیون در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات این مجموعه از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
موضوع مزایده: فروش پوکه فشنگ کالیبر 12 (پروازی)
-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 50/000/000 ریال به شماره حساب شبا IR120170000000108328290004 نزد بانک ملی شعبه میرداماد واریز گردد.
-ساعت بازدید و اخذ اسناد در مزایده: از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/10/7 ساعت 9 لغایت 15
-آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها: ورزشگاه آزادی فدراسیون تیراندازی
*هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
*درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذار ایجاد نمی نماید.
فدراسیون در قبول یا رد همه یا هر یک از پشنهادها واصله مختار خواهد بود.
شماره هماهنگی بازدید و اخذ اسناد 02144735311 امور هماهنگی 09196011003 آقای میرانی