زمان آبادی دبیرکل و صانعی رییس کمیته رسانه و اطلاع رسانی شدبا برگزاری اولین مجمع مسئولین فرهنگی فدراسیون های ورزشی کشور، روسای هفت کمیته تخصصی این مجمع معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اولین مجمع مسئولین فرهنگی فدراسیون های ورزشی کشور با حضور سید عبدالحمید احمدی سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی ، سطوتی، مدیر کل دفتر امور فرهنگی، نیک دست، سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه ورزش بانوان و مسئولین کمیته های فرهنگی فدراسیون های ورزشی برگزار شد.
در ابتدای این مجمع سطوتی با اشاره به اهمیت ایجاد ساختار و ساز و کارهای هماهنگی هر چه بیشتر در بخش فرهنگی ورزش کشور گفت: باید ساختار منسجمی تشکیل شود تا از طریق آن بتوان امکان تبادل تجارب مثبت فرهنگی فدراسیون های ورزشی را تسهیل کرد.
مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در خصوص برگزاری این مجمع گفت: هدف از برگزاری این مجمع و انتخابات آن، تقویت هماهنگی و هم افزایی در فعالیت های فرهنگی ورزش کشور است. وجود چنین مجمعی کمک می کند تا هم انتقال تجارب به خوبی انجام شده و هم ارتباط فدراسیون های ورزشی با وزارت، در بخش فرهنگی، بیش از پیش تقویت شود.
در ادامه این مجمع، با برگزاری انتخابات، اعضاء و روسای کمیته های تخصصی هفتگانه مشخص و معرفی شدند که امین صانعی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی فدراسیون تیراندازی به عنوان رییس کمیته رسانه و اطلاع رسانی با اکثریت آرا انتخاب شد .
همچنین حسین زمان آبادی، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال نیز با رأی اکثریت اعضاء، به عنوان دبیر کل این مجمع معرفی گردید.