فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر تمامی مسلمانان جهان مبارک بادحلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن
ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.