مرحله دوم مسابقات آزاد تیراندازی رشته تپانچه بادیرقابت های آزاد تیراندازی رشته تپانچه در دو بخش آقایان و بانوان با معرفی نفرات برتر همراه بود.