مرحله اول مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپمرحله اول رقابت های تیراندازی به اهداف پروازی با معرفی برترین های رشته تراپ آقایان و بانوان همراه بود.