شیوه نامه انتخاب ورزشکاران تیم ملی بررسی شدچهارمین جلسه کارگروه تیراندازی با موضوع شیوه نامه انتخاب ورزشکاران تیم ملی برگزار و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در این نشست که با حضور رضا ملک محمدی دبیر فدراسیون و اعضای کارگروه های تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی برگزار شد در خصوص شیوه نامه انتخاب ورزشکاران تیم ملی، مسائل فنی و محاسبه رنکینگ بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه مقرر شد در خصوص پیشهادات و مطالب مطرح شده کارشناسی بیشتر صورت گیرد تا در جلسات آینده در خصوص آن تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
ارزیابی و عملکرد تیراندازان و انتخاب نفرات برتر جهت ورود به تیم ملی از جمله موارد مطرح شده در این نشست تخصصی بود.