دومین نشست شورای مدیران فدراسیون تیراندازی برگزار شددومین جلسه شورای مدیران فدراسیون تیراندازی با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در این نشست که با حضور علی دادگر و اعضای شواری مدیران برگزار شد در خصوص برنامه های عملیاتی فدراسیون، فعالیت های آتی، هماهنگی میان بخش های مختلف و ... بحث و تبادل نظر شد.
همچنین هر یک از اعضای این شورا با بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات ، راهکارهایی را برای رشد تیراندازی مطرح کردند.
تاکید و توجه به مقوله آموزش، بررسی عملکرد کمیته های فدراسیون، مطالعه و ارائه طرح های پیشنهادی با هدف افزایش بهره وری و ... از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.