رکوردگیری از ورزشکاران اسکیت در سایت آزادی



رکورد گیری از ورزشکاران اسکیت در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار و نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.