نفرات برتر اسکیت مشخص شدندرکورد گیری از ورزشکاران اسکیت در سایت اهداف پروازی برگزار و نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در این رکوردگیری که با حضور هنریک آواکیان مربی تیم ملی اسکیت برگزار شد، ورزشکاران این ماده طی 2 روز به رکورد گیری پرداختند که درپایان این رکوردگیری نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.