دکتر سلطانی فر، عضو هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی را منصوب کردوزیر ورزش وجوانان در حکمی داودکرمی را به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی در حکم دکتر سلطانی فر به داود کرمی آمده است:
با استعانت از خداوند متعال، بنا به پیشنهاد ریاست محترم فدراسیون تیراندازی و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی منصوب می شوید.
توفیق جنابعالی رادر راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.