آخرین جلسه شورای اداری فدراسیون تیراندازی در سال 1396آخرین جلسه شورای اداری در سال 1396 با حضور رییس فدراسیون تیراندازی در محل سالن جلسات این فدراسیون برگزار شد.