کمیته ها

رییس کمیته روابط بین الملل : سعید مرادی
رییس کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی: امین صانعی
رییس کمیته اداری و پشتیبانی:

رییس آکادمی ملی تیراندازی: دکترجمشید وزیری
رییس کمیته مسابقات و لیگ: مسعود شیخی فرد
مدیر سایت اهداف پروازی: بهزاد ملکی
رییس سازمان لیگ: سید جعفر حسینی
رییس کمیته مسابقات: علی گداری

رییس کمیته استان ها: