کمیته ها

رییس کمیته روابط بین الملل : سعید مرادی
رییس کمیته روابط عمومی: امین صانعی
رییس سازمان لیگ: سید جعفر حسینی
رییس کمیته مسابقات: علی گداری