کمیته ها

رییس کمیته روابط بین الملل : سعید مرادی

رییس کمیته تیم های ملی و استعدادیابی: ناصر رسولی

رییس کمیته همگانی: شیخی فرد
مدیر آکادمی: ایرج فروزان
سرپرست سایت اهداف پروازی: جلال نوروزیان
رییس سازمان لیگ: سید جعفر حسینی
رییس کمیته مسابقات: علی گداری

سرپرست کمیته استان ها:نفیسه شفیع خانی