کمیته ها

سرپرست سایت اهداف پروازی زنده یاد اینانلو و رییس کمیته همگانی: سعید مرادی

رییس کمیته تیم های ملی و استعدادیابی: ناصر رسولی


مدیر آکادمی: معصومه توحید لو

رییس سازمان لیگ: سید جعفر حسینی
رییس کمیته مسابقات: علی گداری

سرپرست کمیته استان ها:نفیسه شفیع خانی