کمیته ها

رییس کمیته روابط بین الملل :

رییس کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی: امین صانعی

رییس آکادمی ملی تیراندازی: دکترجمشید وزیری
رییس کمیته مسابقات و لیگ: مسعود شیخی فرد
سرپرست سایت اهداف پروازی: جلال نوروزیان
رییس سازمان لیگ: سید جعفر حسینی
رییس کمیته مسابقات: علی گداری

سرپرست کمیته استان ها:نفیسه شفیع خانی