هیئت رئیسه

علی دادگر
بدرالملوک کهرنگی
رضا ملک محمدی
وحید فدایی
مسعود کلهری
میثم تمیمی
رضا حسنی خو
صادق نجفی خضرلو
داود کرمی
سید علی بابایی