ارتباط با ما

آدرس فدراسیون تیراندازی ج ا ایران:
تهران – آزاد راه کرج – ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی، ورودی فدراسیون تیراندازی – شمال دریاچه،
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

تلفن : ۴۴۷۳۹۱۸۲ (۹۸۲۱+)
تلفن : ۴۴۷۳۹۱۸3 (۹۸۲۱+)

تلفن روابط عمومی: ۴۴۷۳۲۷۲۸ (۹۸۲۱+)