رئیس فدراسیون تیراندازی

علی دادگر، رییس فدراسیون تیراندازی