نتایج مرحله چهارم مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی