نشست بانوان تیرانداز با مسئولین فدراسیون به روایت تصویردر نشستی با حضور مسئولان فدراسیون تیراندازی شرایط بانوان ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت و راه کارهای رشد و پیشرفت این ورزش مطرح شد.