عضو شورای اسلامی شهر تهران: از ورزش تیراندازی پشتیبانی و حمایت می کنمشهربانو امانی گفت: رشته تیراندازی یکی از رشته های مفرح برای نسل جوان و دختران است و برای پشتیبانی و حمایت از ورزش در فینال مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در فینال رقابت های تپانچه قهرمانی کشور گفت: چندین بار در مسابقات لیگ استان و قهرمانی کشور تیراندازی شرکت کردم. تیراندازی یکی از رشته های مفرح بویژه برای نسل جوان و دختران است.
وی افزود: تیراندازان ایران خوشبختانه در مسابقات آسیایی مقام آور بوده اند. لذا حضورم در فینال مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور به معنای حمایت و پشتیبانی من از ورزش و این رشته است.
امانی اظهار داشت: در هر حوزه ورزشی می خواهم پشتیبانی خودم و شورا را از ورزش بویژه ورزش جوانان و دختران ورزشکار نشان دهم. قطعا در هر فعالیتی ورزش یکی از ارکان بسیار مهم زندگی است. در مدیریت شهری هم باید در زمینه تیراندازی و سایر رشته ها فرهنگ سازی و حمایت کنیم.