نتایج مرحله سوم مسابقات آزاد تیراندازی اهداف پروازی