بدهی ایران به فدراسیون جهانی پرداخت شدبا دستور علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی، بدهی سال های گذشته این فدراسیون به فدراسیون جهانی بابت حق عضویت کشورمان پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، فدراسیون جهانی در نامه ای به علی دادگر بابت عدم پرداخت حق عضویت ایران در سال های گذشته گلایه کرد. رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان پس از دریافت این نامه، دستور پرداخت بدهی سال های گذشته را داد و این معوقات پرداخت شد.
گفتنی است این مطالبات فدراسیون جهانی مربوط به ادوار گذشته فدراسیون تیراندازی ایران بوده و علی دادگر به منظور جلوگیری از هر گونه مشکلی برای فدراسیون تیراندازی ایران، بدهی فدراسیون را پرداخت کرد. رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان در پاسخ به این نامه اعلام کرده برای جبران اتفاقات گذشته آمادگی این را دارد که حق عضویت فدراسیون تیراندازی ایران را در سال های آینده را نیز پرداخت کند تا ورزش ایران و تیراندازی شان و منزلت خود را به اثبات برساند.