فدراسیون جهانی تیراندازی نام دادگر را به عنوان رئیس فدراسیون ایران ثبت کردفدراسیون جهانی تیراندازی نام علی دادگر را به عنوان رییس فدراسیون تیراندازی ایران در سایت جهانی ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، پس از ارسال نامه از سوی فدراسیون جهانی به کمیته ملی المپیک کشورمان مبنی بر اعلام نام رییس فدراسیون تیراندازی ایران، این کمیته نام علی دادگر را به عنوان رییس فدراسیون کشورمان اعلام کرد.
این نامه با امضای شاهرخ شهنازی به فدراسیون جهانی تیراندازی ارسال و اعلام شده است علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی مورد تایید این کمیته است.
درسایت فدراسیون جهانی نیز این تغییرات اعمال شده و نام علی دادگر و رضا ملک محمدی به عنوان رییس و دبیر فدراسیون تیراندازی ایران ثبت شده است.