گزارش تصویری 2/ بازدید هیات ورزشی کشور عراق به همراه مسئولان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون تیراندازیهیات ورزشی کشور عراق به همراه مسئولان وزارت ورزش و جوانان از سایت و سالن تیراندازی کشورمان بازدید کردند.